Disclaimer

De website is ontworpen en wordt beheerd door Start it @kbc. Start it @kbc is een gezamenlijke samenwerking tussen de volgende partners: KBC Groep NV, Flanders DC VZW, Accenture NV, Universiteit Antwerpen, Cronos NV, Vikingco NV, en iMinds VZW. U kunt Start it @kbc contacteren via startit@kbc.be of via Start it @kbc – Schoenmarkt 35 – 2000 Antwerpen Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, heeft alle informatie die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Hoewel Start it @kbc zich inspant om de kwaliteit te verzekeren van de informatie die op deze website wordt aangeboden, geeft zij geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op deze website of de websites waarnaar zij een link legt. De op deze website verstrekte informatie vormt geen verkoopaanbod van producten of diensten en de website is niet bestemd voor commercieel gebruik. De aansprakelijkheid van Start it @kbc voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen, kan alleen in het geval van opzet of grove fout van haar zijde ingeroepen worden. Deze website bevat mogelijk hyperlinks naar websites van derden. Het staat u vrij om die websites te bezoeken. Start it @kbc treedt daarbij niet op als tussenpersoon en bemiddelt helemaal niet tussen u en derden. De aanwezigheid van dergelijke links betekent geenszins dat Start it @kbc zich akkoord verklaart met de inhoud en zij draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link legt en geeft geen garantie wat het veiligheidsniveau van deze sites betreft. Start it @kbc biedt bovendien geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken. U kan Start it @kbc niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die u zou leiden ingevolge (i) de op basis van hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, (iii) de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s). Het is niet toegelaten om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Start it @kbc te linken naar de webpagina’s van startit@kbc.be vanuit andere sites door middel van “deeplinking’, ‘framed linking’, ‘inlining’ of andere gelijkaardige technieken. Wordt een link geplaatst zonder toestemming, behoudt Start it @kbc zich het recht voor een schadevergoeding te vragen, en zal Start it @kbc niet nalaten gerechtelijke stappen te ondernemen om onze rechten te vrijwaren. De informatie die Start it @kbc via deze website verstrekt wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen is. Als u zich toegang verschaft tot deze website of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dat toestaat. Zoniet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot onze website of het gebruik van deze website. De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan hetzij aan Start it @kbc, hetzij aan met haar verbonden entiteiten of aan derden. U moet zich onthouden van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicatie of gegevens verboden. U zal de website niet gebruiken op een wijze die schade toebrengt aan derden of het imago van Start it @kbc, waaronder het invoegen van onjuiste, aanstootgevende of illegale informatie. Meer informatie omtrent de bescherming van uw privacy en gebruik van cookies vindt u bij privacy en cookies. U vindt deze linken onderaan elke pagina van deze website evenals deze disclaimer.